ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Изготвя противопожарно досие (правила, инструкции, планове, заповеди, протоколи и др.) на обект и подпомага воденето му. ...

ПРОЕКТИРАНЕ

Автоматични пожароизвестителни системи. Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при избор на естествена вентилация. ...

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ

Съдействие при провеждане на мероприятия за отстраняване на констатирани нарушения от страна на службите за пожарна безопасност. ...

ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Професионален оглед на място на пожар като източник на обективна информация като се спазват необходимите правила и изисквания за такъв род изследвания. ...