ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ЕВАКУЦИЯ

 • Изготвя противопожарно досие (правила, инструкции, планове, заповеди, протоколи и др.) на обект и подпомага воденето му.
 • Изработва планове и схеми за евакуация, съгласно Наредба  № 8121з-647/01.10.2014 г.
 • Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ
 • Изготвяне на табели и знаци за обекта в съответствие с Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. и Наредба № РД 07/8 от 20.12.2008 г.
 • Инструктаж и обучение на работници и служители по пожарна безопасност.
 • Подпомага организирането и провеждането на учебна евакуация.
 1. Ежемесечни проверки и водене на дневник за контрол на наличността и изправността на носими и возими пожарогасители, в съответствие с Приложение 4 към чл.13(1).
 2. Ежемесечни проверки на вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията БДС EN-671-3.
 3. Протоколи за годността на евакуационно осветление, пожарозащитни врати и клапи.
 4. Подпомага изготвянето на протокол за осигуряване пожарната безопасност на отоплителни уреди.
 5. Противопожарно обследване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите (чл.4 т.3 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.).
 6. Изготвя план за предотвратяване и ликвидиране на аварии съгласно чл. 35 от Закона за защита при бедствия.