КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ

  1. Съдействие при провеждане на мероприятия за отстраняване на констатирани нарушения от страна на службите за пожарна безопасност.
  2. Консултиране на ръководители или собственици на обекти относно ефективността, поддръжката и цената на различни решения за пожарна безопасност.
  3. Консултации по отношение на пожарната безопасност при проектиране на строежи и експлоатация на обекти.
  4. В помощ на инвеститорите изготвя становища за Технически и Работни проекти на обекти за съответствие с изискванията на българското законодателство по отношение на пожарната безопасност.