ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

  1. Професионален оглед на място на пожар като източник на обективна информация като се спазват необходимите правила и изисквания за такъв род изследвания.
  2. Изясняване същността и ролята на определени обстоятелства, вещества, материали, машини, съоръжения и други, за възникване, развитие и разпространение на пожар.
  3. Установяване на вероятната причина за възникване на пожар.
  4. Писмено пожаро-техническо заключение.