ПРОЕКТИРАНЕ

  1. Част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти – съгласно Наредба Із-1971/ 29.10.2009 г. „За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
  2. Автоматични пожароизвестителни системи.
  3. Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при избор на естествена вентилация.
  4. Автоматични пожарогасителни инсталации.
  5. Огнезащита на метални и дървени конструкции.
  6. Оповестителни системи.
  7. Евакуационно осветление.